Gwasanaethau

Technoleg Gwe a Symudol

Web and Mobile TechnologyGwefannau pamffled hyd at ddatrysiadau menter mawr. Dylunio Gwe, Rheoli Cynnwys a systemau e-fasnach. Datblygu meddalwedd ar gyfer iPhone/iPad ag Android.

Rydym yn gallu datblygu yn y rhan fwyaf o brif ieithoedd a mae gennym brofiad eang yn y prif methodolegau datblygu. Meddalwedd wedi ei ddatblygu ar gyfer eich anghenion benodol a wedi ei ddatblygu gennym ni, neu cefnogi timau datblygu mewnol. Gweithredwyr PRINCE2, Rheolwyr Prosiect Cymhwysiedig, Dadansoddi Data Cymleth ac Ymgynghori. Mae ein prosesau Rheoli Ansawdd mewnol yn gwneud yn siwr fod pob meddalwedd yn cael eu datbylgu gyda’r safonau diwydiannol diweddaraf, yn sicrhau datrysiadau o safon uchel.

Datblygu Meddalwedd Pwrpasol a Rheolaeth Prosiect (PRINCEII), Dadansoddi, Dylunio a Datblygu:

Rydym yn gyfarwydd â PHP, XHTML, XML, CSS, JavaScript, Java, C, C++, Objective-C, Python, Perl, RPG, COBOL, .NET (C# / VB), MATLAB a Fortran, ynghyd a llawer mwy.

Datblygu meddalwedd ar gyfer ffonau symudol, Mac, iPad ag iPhone, Blackberry, Windows Symudol ac Android.

Dylunio Graffeg

Graphic DesignGwasanaethau dylunio graffeg proffesiynol, yn cynnig popeth o bennyn llythyrau, hyd at brandio llawn, hysbysebau a cyfryngau digidol.

Rydym wastad yn cadw sylw i’r tueddiadau marchantol, yn ogystal a gwthio’r ffiniau o syniadau newydd i sicrhau bod ein gwaith o’r safon uchaf ag yn gweithio yn berffaith yn y sectorau priodol. Rhan allweddol o unrhyw ddyluniad yw deall amcanion y neges a’r sectorau targed a rydym yn gweithio yn galed i wneud yn siwr fod yr amcanion yn cael eu cyflawni mewn cyfryngau print a digidol.

Logos, Dylunio Pamffledi, Dylunio Hysbysebau, Dylunio Gwe a Technoleg Symudol, Dylunio Baneri, Cerdiau Busnes/Pennyn Llythyrau, Cerdiau Post, Posteri, Powerpoint, Graffeg Digwyddiadau, Arwyddion, Cynllun Cylchgronau ayyb.

 

 

Technoleg a Gwyddor Môr

Marine Science and TechnologyProfiad eang mewn dyluniad a datblygiad meddalwedd a strategaethau ar gyfer ymestyn allan, polisiau a gwybodaeth yn y sector Gwyddor a Technoleg y Môr. Gweithio ar ffiniau datblygu meddalwedd, mae gennym bortffolio mawr o ddatrysiadau meddalwedd unigryw sydd yn:

  • Integreiddio data newydd a sefydliedig o ystod eang o synhwyron a phlatfformau monitro in situ a synhwyro o bell, o arsyllfeydd morol ac arfordirol cenedlaethol a rhyngwladol.
  • Rhannu data a gwybodaeth rhwng ystod eang o ddiwydiannau morol a sefydliadau monitro i gefnogi dull integredig i reolaeth ecosystemau morol.
  • Dod a defnyddwyr hamdden hel data a gwybodaeth morol at eu gilydd ar gyfer strategaethau Gwyddor Dinasyddion.
  • Effeithlonni asesiadau amgylchedd morol sydd yn gytûn ag anghenion polisiau y DU ac Ewrop, yn cynnwys Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol, Mesur Morol ac OSPAR.
  • Cyflwyno gwybodaeth ar gyfer polisiau arbenig, yn cynnwys mapiau, graffiau amser a dangosyddion statws amgylcheddol morol ar y pryd.
  • Cydymffurfio â safonau data Cenedlaethol a Rhyngwladol, polisiau a strategaethau, yn cynnwys cyfarwyddyd INSPIRE, Deddf Diogelu Data a’r safonau a ddiffinir gan y Consortiwm Geo-ofodol Agored.

Rydym wedi bod yn bartner allweddol mewn llawer o brosiectau proffil uchel Cenedlaethol ac Ewropeaidd yn cynnwys FP7 a wedi cael ein gwobrwyo, a wedi cyflawni amryw o gontractau mawr Llywodraeth y DU ac Ewropeaidd.

Meddalwedd SGDd

GIS applicationsDatblygu meddalwedd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Dadansoddi data gofodol. Delweddu data yn ofodol trwy ddefnydd meddalwedd cyfrifiadurol a technoleg gwe.

Datblygu meddalwedd SGDd ar gyfer cyfrifiaduron ac ar y we er mwyn delweddu a dadansoddi data gofodol. Profiad estynedig mewn datblygu teclynau mapio cymleth a dadansoddi data yn y gwyddorau amgylcheddol a cymdeithasol.

Cynnig datrysiadau SGDd o safon uchel gan ddefnyddio technoleg Côd Agored a masnachol sydd ar gael, neu ymestyn y platfformau SGDd yr ydym ni wedi ei ddatblygu er mwyn integreiddio i feddalwedd eraill. Profiad mewn cronfeydd data, cyfnewid fformatiau data a cyflwyniad data.

Profiad eang mewn datblygu a defnyddio meddalwedd PostgreSQL/Post GIS, Open Layers, Google Earth / maps, GeoServer, ArcGIS, EcoSpace a data wedi eu geo-gyfeirio yn cynnwys KML, Shapefiles, NetCDF, a GeoTIFFs.

Gwasanaethau Data

Data ServicesDadansoddi data, lledaenu a cyflwyno. Cyfnewid fformatiau, prosesu a lletya. Technoleg cronfeydd data, “mashups” a Data Mawr.

Arbenigo mewn gweithio gyda data mawr a cymleth, prosesu ar raddfa mawr, a cyfnewid data.

Profiad mewn gweithio gydag ystod eang o fformatiau data, safonnau a technoleg cronfeydd data, yn cynnwys cronfeydd data gofodol, dogfennau, colofnol a graff. Rheolaeth Data Mawr trwy ddefnydd Hadoop/MapReduce a technoleg eraill er mwyn integreiddio data newydd, sydd yn bodoli, ag ar wasgar. Awtomeiddio prosesu data ar raddfa helaeth, a cyflwyno data ar gyfer defnyddwyr.

Ymestyn Allan ac Addysg

Outreach and EducationCynhyrchu graffeg a dyluniadau gwe effeithiol ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth Cenedlaethol, Ysgolion, Creuwyr Polisiau a sectorau Ddiwydiannol helaeth.

Ennillwyr gwobrau mewn Addysg Ymestyn Allan ac Ymgysylltol!

Dylunio a datblygu cynnyrch a strategaethau ymgysylltol, ymgysylltu a grwpiau amrywiol , cyd-weithio a Myfyrwyr, y cyhoedd a gwyddonwyr ar brosiectau.

Sgil mewn dylunio a datblygu systemau meddalwedd SGDd a datrysiadau meddalwedd arloesol ar gyfer Addysg, y Cyhoedd, Llywodraeth a sectorau Ddiwydiannol.

Profiad mewn cynhyrchu graffeg a dyluniadau gwefannau deniadol ag effeithiol ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth Genedlaethol, Creuwyr Polisiau, ac ystod eang o sectorau Diwydiannol.

Hanes o gyflwyno ymgyrchoedd marchanta ar gyfer prosiectau ymestyn allan benodol trwy optimeiddio ar gyfer peiriannau gwe (SEO), Cyfryngau Cymdeithasol ( Facebook, Twitter, Blogiau, LinkedIn a llawer mwy) ynghyd a marchnata ebost.

Modelu Ecosystemau

Darganfod a cydlynu data, glanhau, dadansoddi, calibro, gwiro a modelu Ecosystem a Pysgotfeydd cymleth. Arbenigwyr mewn EcoPath â Ecosim (EwE).

Profiad mewn darganfod a paratoi data mawr ar gyfer modelu cymleth ffisegol a biogeogemegol.

Gwybodaeth dda mewn delio â ffeiliau allbwn modelau Mahr.

Datblygwyr teclynau i gyfnewid allbynnau modelau i fformatiau a all gael eu defnyddio gyda platfformau gwe eraill a meddalwed platform-ddibynnol ar gyfer delweddu, cyflwyno a dadansoddi.

Arbenigwyr mewn modelu pysgotfeydd yn defnyddio Ecopath â Ecosim (EwE). Profiad mewn darganfod a paratoi data ar gyfer y gyfres Ecopath, cronni grwpiau, amcan ansicrwydd, ffitio cyfres amser a dadansoddi canlyniadau.